Volné výrobní kapacity od:

Stanovisko ke stavebnímu povolení

Ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podmínkám povolování mobilních domů č.j. 6150/07-85 ze dne 14. března 2007:  Předpisy stavebního práva platné do 31. prosince 2006, ani nové (zákon č. 183/2006 Sb.), neznají pojem „mobilheim“, ani v překladu „mobilní dům“.

Pokud by byl takový „dům“ natolik mobilní (pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadů by bylo zkoumáno pouze jeho odstavování, resp. umísťování na pozemcích. Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem by byla skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby ( např. pro bydlení či rekreaci).

Ze stejných hledisek jako stavba by proto bylo komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V úhlu pozornosti by bylo zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich. Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu.

K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

Zaslat poptávku