Volné výrobní kapacity od:

GDPR

Zásady naší společnosti při ochraně osobních údajů

 

 1. Správce

 

Společnost Flexi Life Houses s.r.o., IČO: 09950184, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345243, email: [email protected] (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje, které Vy, jako subjekt údajů poskytujete před uzavřením smluvního vztahu se správcem či v souvislosti s uzavřením smlouvy se Správcem. Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail a dále údaje, které jsou potřebné k identifikaci objednatele a k řádnému plnění smlouvy o dílo, kupní smlouvy či příkazní smlouvy.

 

 1. Důvody zpracování

 

Hlavním důvodem, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, že osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako objednatele díla, k realizaci a provedení nezbytných účetních úkonů a zaúčtování Vaší platby za objednané dílo, za účelem správné dodávky díly, realizace díla, případné reklamace a ke komunikaci s Vámi či správním orgánem.

 

 1. Příjemci osobních údajů

 

Naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivostí a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce zpřístupnil. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali být:

 

 • příjemci, kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá;
 • příjemci, kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
 • příjemci, kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • poskytovatelé Správce v oblasti znaleckých posudků, přípravy projektové dokumentace, znalci z oborů, které jsou nutné k realizaci díla;
 • smluvní partneři Správce, kteří provádí dílčí subdodávky prací či smluvní dopravci Správce;
 • příjemci, kteří Správci poskytují právní a účetní služby.

 

 1. Technické zabezpečení

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Další informace

 

Vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

V Praze dne 24. 5. 2018

 

Flexi Life Group s.r.o.


Zaslat poptávku